Warunki Gwarancji

KARWASZ Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu towar dobrej jakości, na który wydana jest 12 miesięczna gwarancja liczona od daty sprzedaży (data wystawienia faktury/paragonu).

Gwarancja dotyczy terytorium Unii Europejskiej.

§ 1

Gwarancja dotyczy wystąpienia ukrytych wad produkcyjnych i materiałowych w okresie gwarancji. Powyższa gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktów powstałych wskutek niewłaściwej instalacji oraz użytkowania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku zalania, nieautoryzowanych modyfikacji produktów, zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych.

§ 2

Wady i uszkodzenia produktów Kupujący jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu (nie dłużej niż 30 dni po zakupie produktu).

§ 3

Reklamację  należy zgłosić e-mailem na adres reklamacje@karwasz.com.pl

Reklamacja powinna zawierać :

  • Nr dokumentu zakupu ( numer faktury /paragonu) i podanie dokładnej nazwy produktu.

  • Opis wady, uszkodzenia produktu

Na podstawie tych informacji pracownik firmy rozpatrzy sprawę w ciągu 14 dni i poinformuje Kupującego o dalszej procedurze reklamacyjnej.

§ 4

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w wyrobach zmian wynikających z postepu technologicznego.

Copyright by Karwasz Sp. z o.o.